×
Wyszukaj w serwisie

Tryb przyłączania do sieci i zawierania umów

Wszelkich informacji dotyczących trybu przyłączania do sieci można uzyskać:

Beata Wocka-Culic

077 469 11 81 wew. 24

 

 • (dotyczy podłączania do sieci nie realizowanego w ramach inwestycji gminnych).

   

  I etap – wydawanie warunków technicznych przyłączenia:

  1. Jeżeli przyszły Odbiorca (inwestor) zamierza przyłączyć posiadaną nieruchomość do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych powinien wystąpić do MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. PDFwniosek_warunki.pdf
  2. Do wniosku inwestor powinien dołączyć 2 egz mapy sytuacyjnej w skali 1:500 lub 1:1000,  określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów uzbrojenia terenu.
  3. Jeżeli istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu w sieci wodociągowe lub kanalizacyjne jest wystarczające do realizacji zamierzenia budowlanego, to MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o. wydaje w ciągu 30 dni warunki przyłączenia do sieci. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze stopnia skomplikowania sprawy termin wydania zaświadczenia  może ulec wydłużeniu do 60 dni.
  4. Warunki techniczne przyłączenia ważne są 2 lata od dnia ich wydania.
  5. MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o odmawia przyłączenia do sieci, jeżeli brak jest technicznych możliwości świadczenia usług (wykorzystane zdolności wytwórcze stacji uzdatniania wody, zdolności oczyszczania ścieków, zdolności przesyłowe przepompowni lub sieci).
  6. Warunki techniczne przyłączenia mogą być wydane na dwa sposoby realizacji zamierzenia budowlanego, w zależności od istniejącej infrastruktury w otoczeniu przyłączanej nieruchomości.
  a.    jeżeli istnieją techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci, wydawane są warunki techniczne przyłączenia na budowę samego przyłącza.
  b.    jeżeli brak jest możliwości przyłączenia nieruchomości bezpośrednio do istniejącej sieci, wydawane są warunki techniczne przyłączenia z rozbudową sieci. 
 • (dotyczy podłączania do sieci nie realizowanego w ramach inwestycji gminnych).

  I etap – wydawanie warunków technicznych przyłączenia

  1.       Jeżeli przyszły Odbiorca (inwestor) zamierza przyłączyć posiadaną nieruchomość do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych powinien wystąpić do MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie:

  a.       zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków, jeżeli zamierza uzyskać decyzję Wójta o warunkach zabudowy (nieruchomość, której wniosek dotyczy nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego) PDFwniosek_zaswiadczenie.pdf

  lub

  b.      warunków technicznych przyłączenia do sieci, jeżeli nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego lub na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy, z której wynika, że wnioskowana nieruchomość powinna być podłączona do sieci. PDFwniosek_warunki.pdf

  2.       Do wniosków, o których mowa w pkt. 1 inwestor powinien dołączyć 2 egz mapy sytuacyjnej w skali 1:500 lub 1:1000,  określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów uzbrojenia terenu.

 • I etap – wydawanie warunków technicznych przyłączenia

  1.   Jeżeli przyszły Odbiorca (inwestor) zamierza przyłączyć posiadaną nieruchomość do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych powinien wystąpić do MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie:

  a.  zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków, jeżeli zamierza uzyskać decyzję Wójta o warunkach zabudowy (nieruchomości, której wniosek dotyczy nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego) PDFwniosek_zaswiadczenie.pdf

  lub

  b.  warunków technicznych przyłączenia do sieci, jeżeli nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego lub na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy, z której wynika, że wnioskowana nieruchomość powinna być podłączona do sieci. PDFwniosek_warunki.pdf

  2.    Do wniosków, o których mowa w pkt. 1 inwestor powinien dołączyć 2 egz mapy sytuacyjnej w skali 1:500 lub 1:1000,  określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów uzbrojenia terenu.