×
Wyszukaj w serwisie

Windykacja, odcięcia

Windykacja należności od odbiorców, którzy zalegają z terminowymi wpłatami za dostarczoną wodę , odebrane ścieki lub za inne usługi świadczone przez Spółkę , jest procesem kosztownym, ale niezbędnym.
Ostatecznie koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami odbiorca, a składają się na nie:
- odsetki za zwłokę,
- koszty sądowe,
- koszty pełnomocnika procesowego,
- w przypadku odcięcia przyłącza, koszty przywrócenia dostawy wody i odbioru ścieków. 

Koszty windykacji mogą być nawet wielokrotnie wyższe od powstałego zadłużenia , dlatego w interesie odbiorcy jest jak najszybsze zapłacenie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia dalszej procedury windykacyjnej.

Etapy windykacji:

I etap - wysłanie upomnienia po upływie terminu przewidzianego w fakturze na  uregulowania należności. Upomnienie to jest jednocześnie tzw. upomnieniem przed sądowym.

II etap - jeżeli odbiorca nie wpłacił zaległej należności w podanym w upomnieniu terminie, rozpoczynane są jednocześnie 2 procedury:
a) przygotowywany jest wniosek  o sądową egzekucję należności,
b) po nie uregulowaniu należności za 2 pełne  okresy rozliczeniowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia ,  przygotowywane jest odcięcie dostawy wody i zablokowanie  przyłącza kanalizacyjnego; co najmniej  na 20 dni przed odcięciem wody lub zablokowaniem kanalizacji, odbiorca otrzymuje w tej sprawie powiadomienie.

W przypadku odcięcia przyłączy , ponowne ich przywrócenie może nastąpić po uregulowaniu wszystkich zaległych należności oraz kosztów ponownego przywrócenia sprawności przyłączy, które w zależności od zastosowanych metod odcięcia mogą wynosić od 54 zł  do 185 zł.

Informujemy, że do celów powiadamiania odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji, zawarty w umowie lub inny adres zgłoszony Spółce na piśmie. Nie odebranie pod tym adresem wysłanej korespondencji, uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę .