×
Wyszukaj w serwisie

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Murów

Załącznik
do Uchwały nr XXXIII/214/10
Rady Gminy Murów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.


 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Murów

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 
§ 1. 

Regulamin niniejszy przyjęty Uchwałą nr XXXIII/214/10 Rady Gminy Murów w dniu 29 kwietnia 2010 r. określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Murów przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.
 

§ 2.

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.),
2) Odbiorca – odbiorca usług w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy,
3) Gmina – Gminę Murów,
4) Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy,
5) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;
2. Określenia inne od zdefiniowanych w ust. 1 pkt. od 1 do 5 Regulaminu są zgodne z definicjami podanymi przez ustawę.

  
Rozdział 2
Poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

 
§ 3.

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane zapewnić następujący, minimalny poziom usług:

1) jakość dostarczanej wody powinna odpowiadać jakości wody do spożycia przez ludzi, określonej w obowiązujących przepisach,
2) minimalne ciśnienie wody na przyłączu przy wodomierzu głównym nie niższe niż 0,2 MPa,
3) przepustowość eksploatowanych urządzeń kanalizacyjnych pozwalającą odebrać ilość ścieków na przyłączu określoną w umowie,
4) spełniać warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru,
5) zapewnić obsługę techniczno - eksploatacyjną przyłącza na warunkach określonych w umowie.
2. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz warunkami zawartej umowy, nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, w szczególności do:
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody,
2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń kanalizacyjnych,
3) utrzymywania własnych przyłączy w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji pozostałych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych,
4) wykorzystywania przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.
 
Rozdział 3
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

 

§ 4.

1. Osoba lub podmiot zamierzający podłączyć się do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do tych usług:

1) w Urzędzie Gminy, który udostępnia do wglądu:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2) w Przedsiębiorstwie, które udostępnia do wglądu:
a) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
b) warunki zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) plany istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Warunki techniczne określające dostęp przyszłych Odbiorców do usług wodociągowo – kanalizacyjnych to:
a) posiadanie niezbędnych zdolności produkcyjnych ujęć i stacji uzdatniania wody,
b) posiadanie niezbędnych zdolności przesyłowych przepompowni, układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków,
c) posiadanie przez oczyszczalnie ścieków wystarczających zdolności oczyszczania,
d) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu w bezpośrednim otoczeniu przyłączanej nieruchomości, zapewniające zachowanie świadczenia minimalnego poziomu usług.

Rozdział 4
Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

§ 5.

1. Osoba lub podmiot starający się o przy-łączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej winien wystąpić z pisemnym wnioskiem do Przedsiębiorstwa o:

1) wydanie zaświadczenia stwierdzającego czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu zapewni dostawę wody i odbiór ścieków do wnioskowanej nieruchomości – w przypadku braku dla tej nieruchomości aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – w przypadku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wnioskowaną nieruchomość lub aktualnej decyzji o warunkach zabudowy tej nieruchomości, a także w przypadku nieruchomości już zabudowanej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy, w tym adres do korespondencji,
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji wodociągowej,
b) ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia,
c) rodzaju i ilości, a przypadku ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków,
3) informację o wyposażeniu obiektu w urządzenia zużywające wodę
4) przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody i odbioru ścieków.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) wycinek mapy zasadniczej w skali 1:1000 w 2 egzemplarzach, określającej usytuowanie przyłączanej nieruchomości, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków,
2) mapę sytuacyjną w skali 1:500 lub 1:1000 w 2 egzemplarzach, zawierającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości, istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu, gdy wniosek dotyczy określenia warunków technicznych przyłączenia.

§ 6.
1. W przypadku złożonego wniosku określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1, Przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku:
1) wydaje zaświadczenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, podając w nim:
a) miejsce przyłączenia do istniejących sieci,
b) ilość wody i cel na jaki może być wykorzystywana woda,
c) ilość i jakość ścieków, które mogą być odebrane z nieruchomości.
2) odmawia wydania zaświadczenia, jeżeli brak jest technicznych możliwości świadczenia usług.
2. W przypadku złożonego wniosku określonego w § 5 ust. 1 pkt. 2, przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku:
1) wydaje warunki techniczne przyłączenia, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, które powinny określać w szczególności:
a) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
b) maksymalne dobowe zużycie wody i cel, na jaki może być wykorzystywana woda,
c) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
d) wymagania dotyczące miejsca zainstalowania wodomierza głównego, bądź urządzenia pomiarowego,
e) warunki projektowania, budowy i odbioru przyłącza,
f) warunki ewentualnej rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
g) termin ważności warunków technicznych przyłączenia,
2) Odmawia wydania warunków technicznych przyłączenia, jeżeli brak jest technicznych możliwości świadczenia usług.
 
§ 7.
1. W przypadku, gdy zostaną wydane warunki techniczne przyłączenia nie wymagające rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, osoba lub podmiot ubiegający się o przyłączenie, po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia i wykonaniu projektu budowlanego przyłączenia, zobowiązany jest do zawarcia z Przedsiębiorstwem umowy o przyłączenie.

2. W przypadku, gdy zostaną wydane warunki techniczne przyłączenia wymagające rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, osoba lub podmiot ubiegający się o przyłączenie, po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia, powinni z Gminą zawrzeć umowę o przyłączenie.
3. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:

1) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych do wykonania przez strony umowy,
2) zasady koordynacji i kontroli inwestycji,
3) warunki przeprowadzenia prób i odbiorów końcowych,
4) granicę własności realizowanych przyłączeń,
5) warunki finansowania inwestycji,
6) tryb i warunki ewentualnego odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych,
7) terminy realizacji i zakończenia inwestycji.
Rozdział 5
Sposób dokonywania odbioru przyłączy przez Przedsiębiorstwo


§ 8.

1. Dokonywanie odbiorów przyłączy odbywa się na zasadach ustalonych w warunkach technicznych przyłączenia i w umowie o przyłączenie.
2. Odbiór przyłączy dokonywany jest dwuetapowo. W pierwszym etapie Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru robót zanikających (przez zasypaniem), a w drugim etapie odbioru końcowego.
3. Z odbioru końcowego przyłącza sporządzany jest protokół, obejmujący ustalenia pierwszego etapu odbioru oraz wyniki prób. Pozytywny odbiór końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłączenia i upoważnia Przedsiębiorstwo do podpisania z Odbiorcą umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozdział 6
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 9.

1. Podpisanie przez Przedsiębiorstwo umowy z Odbiorcą następuje po pozytywnym odbiorze końcowym przyłączenia do sieci i po złożeniu przez Odbiorcę pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
2. Wraz z wnioskiem Odbiorca zobowiązany jest przedstawić Przedsiębiorstwu aktualny dokument określający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki.
3. Treść umowy nie może ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego Regulaminu.
4. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony.
5. Umowę na czas określony zawiera się na wniosek Odbiorcy lub, gdy tytuł prawny Odbiorcy do dysponowania nieruchomością ustanowiony został na czas określony.
6. Umowa ustala:

1) miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków,
2) granice własności przyłączy.

§ 10.

1. Umowa może być rozwiązana:

1) przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie,
2) w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

3. Umowa wygasa w przypadku:

1) śmierci Odbiorcy,
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
3) zakończenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorstwem,
4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności,
5) rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem a Gminą, na podstawie której Przedsiębiorstwo prowadziło zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie.
§ 11.

1. Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo zastosuje środki techniczne uniemożliwiające pobór wody i odprowadzanie ścieków.
2. W przypadku zmiany Odbiorcy nastąpi rozwiązanie umowy z dotychczasowym Odbiorcą. Wznowienie dostawy wody i odbioru ścieków u nowego Odbiorcy następuje po zawarciu nowej umowy.
3. W przypadkach wygaśnięcia umowy określonych w § 10 ust. 3 pkt. 4 i 5, obowiązek zawarcia nowej umowy z Odbiorcą i wznowienie dostawy wody i odbioru ścieków obciąża Gminę lub nowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zobowiązane do świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie.

 

Rozdział 7
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
 
§ 12.

1. W rozliczeniach strony umowy obowią-zane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę w Gminie.
2. Taryfowe ceny i stawki opłat ustalane zgod-nie z przepisami ustawy nie wymagają określenia w umowie. Wejście w życie nowej taryfy nie sta-nowi zmiany umowy.
3. Stosowanie cen i opłat wynikających z nowych taryf, właściwie podanych do publicznej wiadomości, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców.
4. Okres rozliczeniowy, to okres fakturowania za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.
5. Okres odczytowy, to okres pomiędzy odczytami wodomierzy, określony w umowie - może być miesięczny, dwumiesięczny, kwartalny lub półroczny.


§ 13.

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
2. Odbiorcom wystawiane są faktury w terminach:

1) 21 dni po 6 miesięcznym okresie odczytowym,
2) 7 dni po okresie odczytowym w pozostałych przypadkach.
 
Rozdział 8
Standardy obsługi Odbiorców i sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 14.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w szczególności dotyczących zakłóceń w tym zakresie.
2. Udzielanie informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług, na telefoniczne zapytanie Odbiorcy odbywa się niezwłocznie.
3. O planowanych przerwach w dostawie wody, trwających w sposób ciągły powyżej 8 godzin, Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorców z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Powiadomienie odbywa się w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i od-prowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach określonych w § 15 ust. 3. 

§ 15.

1. W przypadku zaistnienia braku możliwości zapewnienia odbioru ścieków w wyniku awarii systemu kanalizacji sanitarnej, Przedsiębiorstwo może zmniejszyć ilość odprowadzanych ścieków poprzez ograniczenie dostaw wody.
2. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw wody może nastąpić także w drodze decyzji właści-wych organów, wydanej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.).
3. Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również w przypadkach:

1) braku wody w ujęciu,
2) zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,
3) zwiększonych potrzeb przeciwpożarowych,
4) zaniku energii elektrycznej na ujęciu lub w stacji uzdatniania wody,
5) konieczności usuwania awarii lub przeprowadzania napraw,
6) gdy eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych stwarza zagrożenie życia, zdrowia, środowiska lub naraża na powstanie znacznych strat materialnych.
7) wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń spowodowanych siłą wyższą lub klęską żywiołową.

§ 16.

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić usunięcie awarii eksploatowanych urządzeń, powodującej przerwę w dostawie wody, w ciągu 12 godzin od czasu jej zgłoszenia.
2. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej ponad 12 godzin, Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody.


§ 17.

W przypadku trwałego lub dłużej utrzymującego się niedoboru wody spowodowanego niedostateczną wydajnością ujęć lub ograniczoną przepustowością sieci, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia programu dostaw wody w warunkach jej niedoboru, uwzględniając rotacyjne ograniczenia lub przerwy w dostawach dla poszczególnych rejonów Gminy.


§ 18.

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania do Przedsiębiorstwa reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są przez Odbiorców w formie pisemnej.
3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Przedsiębiorstwa. O sposobie załatwienia reklamacji zainteresowany Odbiorca powinien być powiadomiony w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w ciągu 30 dni.
4. Skargi i wnioski dotyczące świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo można składać do Wójta Gminy Murów.


Rozdział 9
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

 
§ 19.

1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem a Gminą.
3. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane jest kwartalnie. Należnościami Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.


Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 20.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Murów przyjęty przez Radę Gminy Murów Uchwałą Nr XXXIII/175/2006 z dnia 19 października 2006 r.