×
Wyszukaj w serwisie

Zakres i obszar działalności

MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym , którego charakter , rodzaj i cel działalności kształtują przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej.

Przedsiębiorstwo realizuje podstawowe zadania powierzone przez gminy, będące udziałowcami Spółki, zadania z zakresu użyteczności publicznej jakimi są: zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz zapewnienie niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków .

Dodatkowe usługi świadczone przez firmę to: wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacja i budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, także niektóre remonty eksploatowanych obiektów.

 
Spółka obecnie obsługuje:
 
 

Obszar na którym zlokalizowana jest infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna wynosi 427 km2 co odpowiada 1,5-krotnej powierzchni takich miast, jak Wrocław czy Kraków.

Tak rozległe terytorium z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz odbiorcami usług zlokalizowanych w 36 miejscowościach, powoduje, że świadczenie tych usług jest kosztowniejsze , niż w przypadku infrastruktury i odbiorców usług skoncentrowanych na małej powierzchni, w jednej miejscowości.