×
Wyszukaj w serwisie

Zakończenie prac remontowych na SUW w Chróścicach

Wodociąg Publiczny Chróścice zaopatrujący w wodę część Dobrzenia Wielkiego, Kup, Chróścice, Ładzę oraz Krzywą Górę, zasilany jest wodą podziemną z utworów trzeciorzędowych (poziom wodonośny: trzeciorzęd). Ujęcie wody stanowią dwie wiercone studnie głębinowe o głębokości 56 m i 55 m. Ujmowana woda jest wodą miękką, jej twardość wynosi 95 mg CaCO3/l. Woda z ujęcia charakteryzuje się ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu, dlatego wymagane jest jej uzdatnianie.

 

Układ technologiczny stacji uzdatniania wody zapewnia usunięcie z wody surowej żelaza i manganu do wartości zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), które wynoszą dla żelaza - 200 µg/l, dla manganu - 50 µg/l. Uzdatniona woda po procesie napowietrzania i filtracji ciśnieniowej magazynowana jest w zbiorniku wody czystej o pojemności użytkowej V = 2 x 200 m3.

 

Pod względem bakteriologicznym ujmowana woda odpowiada wymaganiom stawianym wodzie pitnej, dlatego układ technologiczny przewiduje jedynie okresową dezynfekcję wody podchlorynem sodu. W czerwcu 2016 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody stwierdzono w wodzie uzdatnionej bakterie grupy coli. W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzono stałą dezynfekcję wody podchlorynem sodu w okresie letnim i wczesnojesiennym. Przeprowadzone badania wykluczyły obecność w wodzie bakterii escherichia coli (bakterii coli typu kałowego).

 

Dezynfekcja wody podchlorynem sodu jest procesem zapewniającym odpowiednią jakość wody pod względem mikrobiologicznym. Chlor wolny występujący w wodzie w dopuszczalnych dawkach (0,3 mg/l) nie wpływa szkodliwie na zdrowie ludzi, jednakże może powodować nieznaczną zmianę zapachu oraz smaku wody. Jeżeli ujmowana woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, może wystąpić konieczność jej dezynfekcji w przypadku zaistnienia awarii na sieci wodociągowej lub  w innych sytuacjach, które mogą powodować skażenie wody, np. obniżenia ciśnienia w sieci, czy podłączenia hydroforów bez wykonania rozdziału instalacji.

 

W okresie od 4.10.2016 r. do 9.11.2016 r. przeprowadzono prace remontowe zbiorników wody czystej, które obejmowały wymianę armatury wewnętrznej zbiorników (rurociągi doprowadzające wodę uzdatnioną), wymianę włazów i kominków wentylacyjnych oraz czyszczenie zbiorników. Prace były przeprowadzane etapami, aby zapewnić ciągłość dostaw wody uzdatnionej. Podjęcie prac remontowych w miesiącach letnich wiązałoby się z ryzykiem wynikającym z braku możliwości dostarczenia wody uzdatnionej w ilości zapewniającej zapotrzebowanie mieszkańców.

 

Po zakończeniu prac, od dnia 14.11.2016 r. zaprzestano stałej dezynfekcji wody podchlorynem sodu. Trzykrotne badania wody uzdatnionej  potwierdziły, iż woda z wodociągu publicznego Chróścice jest przydatna do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).