×
Wyszukaj w serwisie

Informacje o projekcie

projekty_unijne_3.jpeg

 

Dnia 19.04.2017 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której przedmiotem jest udzielenie PROWOD Sp. z o.o. jako beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w zapisy POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 6.II  „Większa liczba ludności korzystająca z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów”, ponieważ zaplanowane działania zapewnią możliwość oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG. Tym samym wszyscy mieszkańcy aglomeracji korzystający z sieci kanalizacji sanitarnej będą korzystać z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków.

Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 24 026 369,52 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 12 452 691,52 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2020 r.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Dobrzeń Wielki.

 

Dnia 21.03.2018 r. został podpisany Aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzający zmiany w Umowie o dofinansowanie.

Obecnie całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 21 960 461,37 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 10 629 095,95 zł.

 

Dnia 05.03.2019 r. został podpisany Aneks nr 2 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzający zmiany w Umowie o dofinansowanie.

Obecnie całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 20 882 986,98 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 10 054 017,16 zł.

 

Dnia 14.02.2020 r. został podpisany Aneks nr 3 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzający zmiany w Umowie o dofinansowanie.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 20 882 986,98 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 10 054 017,08 zł.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim,

2. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – system GIS dla WIK,

3. Montaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice,

4. Promocję projektu,

5. Nadzór inwestorski,

6. Obsługę prawną.

 

W ramach prac budowlanych na oczyszczalni konieczna będzie gruntowna zmiana istniejącego układu technologicznego obejmująca:

Ponadto niezbędne będzie:

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w kraju. W ramach przedsięwzięcia zostały wyznaczone następujące cele szczegółowe o charakterze środowiskowym:

 

Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice przyczyni się do ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym jej zużyciu. Z kolei wdrożenie GIS polepszy efektywność zarządzania siecią wod-kan.

Dodatkowo realizacja przedmiotowego projektu posłuży do osiągnięcia celów o charakterze społeczno-ekonomicznym.

20170419_132029.jpeg

 

Postęp w realizacji Projektu

Zakończenie zadania nr 3 na „Montaż instalacji fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody w Chróścicach” realizowanego w ramach Projektu

W dniu 13.08.2018 r. dokonano protokolarnego odbioru zamontowanej instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Chróścicach. Tym samym zakończono jeden z kontraktów, który wchodził w zakres rzeczowy Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”.

Wykonawcą instalacji jest firma AMP Plus sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym jej zużyciu. Instalacja liczy 147 szt. paneli fotowoltaicznych, o mocy znamionowej 39,69 kWp. Umożliwia ona automatyczną oraz płynną regulację mocy wytwarzanej w zależności od chwilowego zapotrzebowania Stacji Uzdatniania Wody na energię elektryczną poprzez zastosowanie układu pomiarowego zsynchronizowanego z inwerterami. Ponadto Instalacja została wykonana w sposób zapewniający maksymalizację wykorzystania wyprodukowanej dzięki niej energii elektrycznej w procesie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody, wyłącznie na jej potrzeby.

Jednym z celów Projektu, w który wpisuje się montaż instalacji fotowoltaicznej, tym samym wykorzystanie OZE – Odnawialnych Źródeł Energii jest dbałość i poprawa stanu naszego środowiska.

20180905_102457.jpeg

 

Zakończenie zadania nr 1 realizowanego w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”

Dnia 18.01.2019 r. nastąpiło wydanie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Całości Robót, potwierdzającego wykonanie Robót objętych Kontraktem na dzień 31.12.2018 r. Tym samym zakończono realizację głównego i najbardziej złożonego zadania wchodzącego w zakres Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”. W dniu 25.01.2019 r. uzyskano Decyzję o Pozwoleniu na użytkowanie rozbudowanego obiektu.

Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu wyłonione w przetargu nieograniczonym.

Realizacja ww. zadania była niezbędna z punktu widzenia ochrony środowiska oraz prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Dobrzeń Wielki. Modernizowana oczyszczalnia ścieków nie zapewniała odpowiedniej przepustowości, adekwatnej do ilości ścieków dopływających. Tym samym stopień oczyszczania ścieków był dalece odbiegający od poziomu wymaganego przepisami obowiązującego prawa.

Wykonanie ww. zadania z całą pewnością wypełnia główny cel Projektu jakim była poprawa stanu środowiska poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Dobrzeń Wielki. Po rozbudowie i przebudowie, oczyszczalnia spełnia wszelkie normy prawne w zakresie funkcjonowania tego typu obiektów. Oczyszczalnia stała się obiektem bardzo nowoczesnym, wyposażonym w urządzenia technologiczne i elektryczne o najwyższych standardach oraz systemy informatyczne umożliwiające stacjonarny jak i zdalny nadzór procesu technologicznego. Ponadto instalacja technologiczna została zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu liczby mieszkańców na terenach Aglomeracji Dobrzeń Wielki.

 

Zakończenie zadania nr 2 na „Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – System GIS dla WIK” realizowanego w ramach Projektu

Dnia 03.07.2019 r. nastąpił protokolarny odbiór wdrożonego w Prowod Sp. z o. o. Systemu Informacji Przestrzennej dla sieci wodociągowo – kanalizacyjnych. Tym samym zakończono kolejny Kontrakt wchodzący w zakres rzeczowy Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”.

Wykonawcą zadania była firma Netgis Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu wyłoniona w procedurze zapytania ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności.

W ramach zrealizowanego zadania Wykonawca opracował i wdrożył w Prowod Sp. z o. o. kompletny system GIS oraz przeprowadził szkolenia w zakresie jego obsługi. Wprowadzenie tego systemu pozwoli na sprawniejsze zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi eksploatowanymi przez Prowod Sp. z o. o. poprzez usystematyzowanie i ewidencjonowanie informacji o sieciach wod-kan na rozpatrywanym dla przedmiotowego zadania terenie na bazie elektronicznych map sieci, tj. nanoszenie informacji o parametrach rurociągów i elementach istniejącej armatury, nanoszenie informacji o awariach sieci, itp. Szczególnie użyteczna w kontekście obsługi sieci wod-kan będzie aplikacja mobilna GIS umożliwiająca podgląd i edycję informacji o sieciach na urządzeniach mobilnych w dowolnym miejscu.

Zakończenie zadania nr 4 na "Promocją Projektu"

Zrealizowano wszelkie określone w Umowie o dofinansowani czynności informacyjno-promocyjne w ramach Projektu.

Zakończenie zadania nr 5 na "Nadzór inwestorski"

Inżynier Kontraktu sprawujący kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w ramach Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim zakończył wykonywanie wszelkich czynności umownych w dniu 20.01.2020r. wraz z wydaniem Świadectwa Wykonania dla przedmiotowych robót budowlanych.

Zakończenie zadania nr 6 na "Obsługę prawną"

Kancelaria prawna odpowiedzialna za obsługę prawną całego przedsięwzięcia związanego z Rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim zakończyła realizację zobowiązań umownych dnia 06.03.2019r.