×
Wyszukaj w serwisie

PROW 2014-2020

projekty_unijne_prow.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Dnia 30.11.2017 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Opolskiego, której przedmiotem jest przyznanie PROWOD Sp. z o.o. jako beneficjentowi pomocy na realizację operacji pn.: Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Ma ona na celu poprawę i podniesienie standardu usług świadczonych dla ludności na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości oraz na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 2 072 952,95 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 1 072 373,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.10.2018 r.

 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

Budowę sieci wodociągowej we wsi Święciny, w tym:

W ramach budowy wykonana zostanie sieć wodociągowa o łącznej długości 5 848,40 m, wraz z armaturą towarzyszącą: hydrantami podziemne szt.2, hydrantami nadziemnymi szt. 20, zasuwami odcinającymi szt. 8.