×
Wyszukaj w serwisie

PROW 2014-2020

obrazek przedstawia logo Unii Europejskiej, logo Spółki Prowod, oraz logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Dnia 30.11.2017 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Opolskiego, której przedmiotem jest przyznanie PROWOD Sp. z o.o. jako beneficjentowi pomocy na realizację operacji pn.: Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Ma ona na celu poprawę i podniesienie standardu usług świadczonych dla ludności na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości oraz na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 2 072 952,95 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 1 072 373,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.10.2018 r.

 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

Budowę sieci wodociągowej we wsi Święciny, w tym:

W ramach budowy wykonana zostanie sieć wodociągowa o łącznej długości 5 848,40 m, wraz z armaturą towarzyszącą: hydrantami podziemne szt.2, hydrantami nadziemnymi szt. 20, zasuwami odcinającymi szt. 8.

Postęp w realizacji operacji

Dnia 13.08.2018r. nastąpiło podpisanie Protokołu odbioru robót wykonanych na podstawie umowy z dnia 08.05.2018r. pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny”. Wykonawcą inwestycji był Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka, ul. Kępska 10, 45-129 Opole.

Podpisano również aneks do umowy o dofinansowanie, gdzie kwota kosztów ujętych w umowie wyniosła 1 534 948,86 zł, z czego dofinansowanie wynosi 794 055,00 zł.

W ramach umowy wybudowano 5 914,90 m sieci wodociągowej. Realizacja ww. zadania była niezwykle istotna z punktu widzenia poprawy komfortu życia mieszkańców miejscowości Święciny poprzez zapewnienie możliwości korzystania z czystej wody z sieci wodociągowej.

Realizacja inwestycji pozwoliła osiągnąć zasadniczy cel projektu, jakim była poprawa i podniesienie standardu usług świadczonych dla ludności na obszarach wiejskich, poprzez budowę infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w wodę.