×
Wyszukaj w serwisie

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PROWOD SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 RODO, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4,  tel.: 77 469 11 81 e-mail: sekretariat@prowod.pl, (dalej Spółka).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PROWOD Sp. z o.o. do czasu ich wypełnienia oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:  

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Posiadacie Państwo prawo do:

 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy
z Administratorem danych.

Państwa dane mogą być przetwarzana w sposób zautomatyzowany, w tym celu również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

PROWOD Sp. z o.o.

ul. Rynek 4, 46-082 Kup

tel.: 77 469 11 81 e-mail: sekretariat@prowod.pl