×
Wyszukaj w serwisie

RPO WO 2014-2020

  RPO_ue_1.jpeg  

 

PROWOD Sp. z o. o.

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego


Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja Gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu:
Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice

Nr Umowy: 
RPOP.05.02.00-16-0003/19-00

Wartość Projektu:
Ogółem: 1 204 557,07 zł
w tym:
- Środki z Unii Europejskiej  –  846 722,36 zł
- Środki własne PROWOD  – 357 834,71 zł

Okres realizacji Projektu:
od 17.04.2019 r.  do 31.12.2020 r.

Cele Projektu:
Celem projektu jest poprawienie warunków dla mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz właściwego sposobu ich zagospodarowania (ponowne użycie, odzysk w tym recykling). Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko i wpływając na wynik celów koniecznych do osiągnięcia w województwie opolskim.

Na szczegółowe cele związane z rozbudową i modernizacją PSZOK w Chróścicach składają się:
1) Zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2) Zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonalnych i środowiskowych działania PSZOK poprzez utwardzenie jego nawierzchni, budowę wiat i zakup kontenerów na odpady;
3) Poprawienie ekonomiki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i działania PSZOK, poprzez pozyskania przez gminę własnego wyposażenia PSZOK spełniającego wymagane standardy, dostosowanego do rodzaju i wielkości strumienia odpadów, wyznaczonych do selektywnego zbierania oraz optymalizację funkcjonowania PSZOK;
4) Ułatwienie mieszkańcom efektywnej i wygodnej zbiórki odpadów segregowanych selektywnie;
5) Poprawę warunków dla zebrania odpadów w sposób selektywny, dający możliwość ich recyklingu;
6) Zapobieżenie powstaniu odpadów, poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu ponownego użycia;
7) Poprawę estetyki i funkcjonalności PSZOK do komfortowego wykonywania zadań PSZOK,
8) Zabezpieczenie PSZOK poprzez monitoring.

Planowane efekty:
Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji i rozbudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrościcach.

Roboty budowlane będą obejmować następujący zakres:
A. Wiaty stalowe
- Wiata stalowa na elektro śmieci
- Wiata stalowa na przyjmowanie rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia
- Wiata stalowa na odpady wielkogabarytowe

B. Kontenery administracyjne i socjalne
- Zakup i montaż kontenera socjalno - sanitarnego wraz z wyposażeniem – kontener całoroczny
- Kontener administracyjny – całoroczny

C. Szlabany wjazdowe – 2 szt.

D. Ogrodzenie terenu PSZOK

E. zasypanie „leja” celem wykorzystania terenu na składowanie odpadów

F. utwardzenie terenu PSZOK

G. wykonanie instalacji monitoringu – zamontowane zostaną dwie kamery.

H. wykonanie instalacji alarmowej Wykonana zostanie instalacja alarmowa na terenie PSZOK

I. wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb PSZOK,

J. Kontenery do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne

K. Zakup kontenera szczelnego na odpady niebezpieczne i chemię - 1 szt.

L. Zakup rębaka do drewna i gałęzi z własnym napędem

M. Modernizacja istniejących pomieszczeń magazynowych i wiaty Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – szt.1

Po modernizacji i rozbudowie PSZOK umożliwi zbieranie 11 frakcji odpadów komunalnych. Przewidywany do utworzenie punkt wymiany rzeczy używanych oraz jego promocja powinny pozwolić na wyeliminowanie części odpadów trafiających do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.

Koordynatorzy projektu:
Koordynator Projektu: Dariusz Bieniek e-mail:
dariusz.bieniek@prowod.pl

Asystent koordynatora Projektu: Marieta Kupka
e-mail: marieta.kupka@prowod.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych i zarządzania Projektem: Piotr Stolarski
e-mail: piotr.stolarski@prowod.pl

tel. 77 469 11 81 wew. 33 lub kom. 727 407 034

kontakt: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole