×
Wyszukaj w serwisie

Odbiór odpadów od firm

Odpady na terenie Gminy Dobrzeń Wielki odbierane są przez Spółkę PROWOD nie tylko od indywidualnych mieszkańców, ale także z nieruchomości niezamieszkałych na terenie, których powstają odpady. Do takich nieruchomości zaliczają się wszystkie firmy, które mają podpisaną umowę ze Spółką na odbiór odpadów komunalnych.

                Uwagę należy zwrócić na fakt, że odpady odbierane od firm są wyłączone z gminnego systemu odbierania odpadów i w żaden sposób nie są powiązane z wywozami z terenu Gminy od mieszkańców. Dla każdego transportu wystawiane są osobne karty przekazania odpadów, odpady są oddzielnie ważone i dostarczane do miejsca ich odbioru osobnymi transportami. Dodatkowo ilości odpadów odbieranych od firm są ujmowane w oddzielnym sprawozdaniu rocznym. Firma płaci za taką ilość odpadów jaką przekaże do odbioru. Każdy worek, czy pojemnik liczony jest oddzielnie i naliczana jest za niego opłata.

Firma PROWOD może w pełni świadczyć usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, ponieważ posiada stosowny wpis w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Dodatkowo Spółka posiada wymagany wpis do RDR (rejestr działalności regulowanej), który wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
art. 9c ust.1 mówiący o tym, że przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ( w tym przypadku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki).

Przypominamy, iż obowiązujące przepisy obligują właściciela każdej nieruchomości, w tym także firmy, do gospodarowania odpadami w sposób selektywny. Oznacza to, że niezależnie czy jest to osoba fizyczna czy firma, każdego obowiązują takie same zasady odbierania odpadów tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, bioodpady czy odpady zmieszane. Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 3 Ustawy
z dnia 13 września 1996 r. DZ.U. z 2020 r. poz. 2361 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez (…) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1”. Należy też zaznaczyć, że zgodnie z ww. ustawą gminy są zobowiązane osiągnąć określony poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Gmina, która nie wywiązuje się z obowiązku uzyskania wymaganych poziomów recyklingu podlega wysokiej karze pieniężnej. Jest to dodatkowy, ważny argument przemawiający za selektywnym zbieraniem odpadów.  Spełniając wymagania ustawy oraz działając w trosce o środowisko naturalne i promując zasady zmierzające do gospodarki o obiegu zamkniętym Spółka PROWOD oferuje jedynie możliwość selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.